OMEZENÍ PŘEVODU MLÁDEŽE

na tomto odkazu je celý dokument

 

 

Zpravodaj č. 2 – 2006 

Změny v Pravidlech cyklistiky 

1.       Pravidla 2006

Změny v pravidlech ČSC jsou letos minimální. Jako obvykle je aktualizovaný text vyznačen tučně. Výklad změn byl proveden na semináři, nicméně upozorňujeme ještě na aktualizaci článků pravidel, které nebyly na semináři projednávány: 

V1545 Pro tréninky na silnici, jakož i pro individuální horské časovky UCI ProTour citované v předchozím článku, je nošení pevné ochranné přílby doporučeno. Prioritně se však musí všichni cyklisté, včetně závodníků, vždy podrobit zákonným předpisům o nošení příleb, které platí na příslušném území státu ve kterém cyklistiku provozují.

Poznámka

Doplněk článku navazuje na zákon 411/2005 Sb, § 58 odst.1, který vyžaduje na silnicích v ČR povinné nošení přílby u cyklistů do 18 let. V případě provozování cyklistiky v jiných zemích je nutné se seznámit s příslušnými předpisy dotyčného státu.   

D0237 Napomenutí respektive vyloučení ze závodu se vždy vztahuje pouze na jednu specifickou disciplínu. Je-li závodník v některém závodě relegován - zbaven pořadí, tato relegace znamená současně udělení napomenutí.

Výklad

Za každý specifický přestupek nebo nesportovní chování, za které není závodníkovi udělen trest diskvalifikace (= vyloučení ze závodu) musí být vždy také uděleno napomenutí (žlutá karta). Pokud je závodník za přestupek relegován (zbaven pořadí) obdrží současně také napomenutí. V podstatě se jedná o dvojí trest za jeden přestupek (zbavení pořadí + napomenutí).Při druhém napomenutí v dané disciplíně bude  vyloučen.  

D0238 Je-li provedena při závodech na dráze kontrola shody parametrů kol podle § 15 Všeobecných ustanovení pravidel ČSC, rozhodčí mají oprávnění kontrolu pozic opakovat po skončení závodu. Pokud kolo nebo pozice byly změněny v rozporu s pravidly, dotyčný závodník bude diskvalifikován.

Výklad

Protože změnu některých pozic mohou mechanici realizovat obratem a není možné 100% sledovat kola zkontrolovaná před startem, je v pravidlech doplněna pravomoc rozhodčích provádět dodatečné kontroly po skončení jízdy. Pokud rozhodčí před startem uzná pozici v souladu s pravidly a při opětovné kontrole po dojezdu bude zjištěna odchylka od předpisu, bude závodník diskvalifikován..

Poznámka

Při dodatečné kontrole je nutné se mimo jiné zaměřit na výškovou polohu držení řídítek, zejména u závodníků malé postavy (opěrný bod rukou závodníka musí být situován v prostoru vymezeném ve spodní části vodorovnou rovinou procházející vrchní tečnou obou kol, v žádném případě pod touto rovinou). 

D1628

Nejlepší výkon na 1 hodinu s vedením derny je rekordní vzdálenost dosažená za jednu hodinu na kole za  vodičem derny podle specifikací uvedených v Příloze č.7 těchto pravidel.

Poznámka

Tento výkon, stejně jako jiné rekordy je možné uznat pouze na dráze s platnou homologací a minimální délce 133 m (viz D1709).

Stroj derny nesmí být v žádném případě opatřen rolnou za zadním kolem. 

2.       Účast v národních závodech na silnici 2006

Přes detailní výklad této problematiky na semináři v Chocni, připomínáme znovu znění dvou základních článků, které účast v národních závodech vymezují:

S0113 V národních závodech ČSC smí startovat pouze kontinentální týmy UCI registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní výběry a mix týmy. Mix týmy nesmí zahrnovat žádné závodníky UCI Pro Team.

V0314 Mix tým je družstvo složené výhradně ze závodníků, kteří nejsou kmenovými příslušníky týmů, které v dotyčném závodě také startují. Mix tým mohou tvořit pouze závodníci těch kategorií kmenových družstev pro které je závod určen příslušnými pravidly.

Poznámka

Jak již bylo avizováno ve zpravodaji rozhodčích 1/2005, UCI v roce 2006 pravidly vyloučila možnost loňské  interpretace pro složení mix týmu, která teoreticky umožňovala start závodníků kontinentálních profesionálních týmů a kontinentálních týmů UCI neregistrovaných u ČSC v našich národních závodech v rámci mix týmu.

Od 1.1.2006 může být mix tým v národním závodě v ČR složen ze závodníků pouze těchto kategorií družstev:

-          kontinentálních týmů UCI registrovaných u ČSC

-          klubových týmů

Závodníci žádného mix týmu ale nesmí mít současně na startu své kmenové družstvo uvedené v licenci závodníka.

Upozornění

● Start národního výběru je možný za podmínky, že ho tvoří pouze závodníci příslušné národnosti a celé družstvo jede v jednotných národních trikotech.  

● Všichni závodníci musí předložit rozhodčím platnou licenci 2006. Kontrola závodníků týmů registrovaných UCI pouze na základě soupisek, jak tomu bylo v minulosti, již nestačí.  

3.       Doplnění Zápisů o závodech

Standardně užívaný Zápis o závodě, který je v příloze upraven pro rok 2006 musí být doplněn kromě výsledkové listiny také VŽDY zápisem o udělených trestech a tento zápis o udělených trestech musí být součástí výsledkové listiny, která je rozesílána nebo zveřejňována. Za jeho vyhotovení odpovídá hlavní rozhodčí, pokud nejsou žádné tresty uděleny, musí to být výslovně uvedeno ve výsledkové listině.
 

 

                                                                                                                                                                           


                                                 Zpravodaj č. 1/2006 pro oddíly cyklistiky kraje Pardubice

V poslední době jsme asi všichni zaregistrovali, že svazové stránky ČSC Praha (modré) jsou již delší čas neaktuální.
Na víkendovém semináři rozhodčích v Chocni, (který mimochodem výborně připravil Jaromír Doležal-pochvala), jsme dostali také informaci, že tyto stránky budou zrušeny, protože svaz se nedohodl s webmasterem o jejich dalším provozu(osobně si ovšem myslím, že by bylo jednodušší vyměnit webmastera a stránky mít jako majetek ČSC).  V relativně krátkém čase tedy budeme mít zřejmě již třetí web ČSC,jakmile dostanu informaci o jeho zprovoznění, tak ji všem rozešlu. Krom toho mají vyjít během 1-2 týdnů Pravidla cyklistiky ve verzi platné pro rok 2006 a dostanete je všichni ode mne mailem patrně ve formátu .pdf, jakmile budou. Mohu vás utěšit, že tam krom licenčního řádu nejsou  žádné významnější změny, které by se nás dotkly na naší krajské úrovni.....

Ing. Jiří Klicpera CSc.
Sekretář Svazu cyklistiky kraje Pardubice  http://sweb.cz/svaz/
533 41 Lázně Bohdaneč, Za Školkou 647
Tel/Fax/Záznamník 466 921 106, mobil +420 602 649 164 

ZPRAVODAJ ROZHODČÍCH ČSC 1-2005

Určeno národním rozhodčím ČSC pro disciplíny SILNICE DRÁHA CYKLOKROS

 

1.      Úvod

Obsahem tohoto zpravodaje jsou nejdůležitější změny obsažené v nových Pravidlech ČSC 2005 a dále stručná informace ze seminářů komisařů UCI, které se konaly 5.-6.-2.2005 ve Světovém centru cyklistiky v Aigle. 

2.      Změny pravidel ČSC

Struktura pravidel

Jak bylo již avizováno v loňském roce, všechny části pravidel byly přepracovány s cílem zvýšení jejich přehlednosti. Členění je provedeno podle základních paragrafů a jejich částí, přičemž u pravidel silnice a dráha jsou i části paragrafů  zahrnuty do obsahu, ze kterého je tak možné v elektronické podobě pravidel rychlé vyhledávání příslušných ustanovení. Nová forma číslování článků umožní případné doplňky a změny bez nutnosti přečíslování celých pravidel. Změny pravidel nebo doplněná ustanovení, která chyběla v pravidlech 2004 jsou v textu uvedeny tučně. Přepokládáme rovněž tisk těchto nových pravidel. 

Všeobecná ustanovení

Závodníci

● Zařazování závodníků ani jejich rozlišování podle výkonnostních tříd se v disciplínách silnice, dráha a cyklokros v žádné věkové kategorii neprovádí.

Poznámka:

Jak bylo již avizováno v loňském roce, od 1.1.2005 byl zrušen systém kvalifikačních tříd. 

● Pro závody na silnici je závodník věkové kategorie muži pod 23 let, který je členem UCI ProTeam automaticky zařazen do kategorie elita.

● Jakmile závodník věkové kategorie muži pod 23 let, původně zařazený do kategorie elita, není dále členem UCI ProTeam, je automaticky přeřazen zpět do kategorie muži pod 23 let.

Poznámka:

Změny navazují na novou kategorizaci týmů UCI.. 

● V národním mistrovství mohou startovat výhradně závodníci s českou státní příslušností za podmínky, že jsou českými státními příslušníky již od 1.1. kalendářního roku ve kterém se mistrovství koná.

Výklad:

Získá-li například závodník slovenské národnosti české občanství v průběhu roku 2005, tento závodník nesmí startovat v mistrovství ČR ani v mistrovství SR 2005. Startovat může až na mistrovství ČR v roce 2006, bude-li mít platnou licenci pro 2006. 

● Pokud se pořádá mistrovství České republiky a uděluje se v něm titul mistra pro danou disciplínu a kategorii závodníků, závodníci této kategorie nesmí startovat v závodě mistrovství České republiky, který je pořádán v této disciplíně pro jinou kategorii.

Výklad:

Je-li například pořádáno mistrovství ČR na silnici samostatně pro kategorii U-23, žádný závodník kategorie U-23 nesmí startovat v závodě mistrovství ČR na silnici elite.Totéž platí pro všechny disciplíny a kategorie závodníků. 

● Dokladem opravňujícím závodníka ke startu je výhradně platná licence závodníka.

Poznámka:

Předložení licence již není možné nahradit soupiskou podepsanou sportovním ředitelem týmu jako tomu bylo v minulosti u G.S., a to ani u týmů registrovaných UCI. 

            Družstva

● U Mezinárodní cyklistické federace UCI se registrují tato družstva:

UCI ProTeam

Kontinentální profesionální tým UCI

Kontinentální tým UCI

Ženský tým UCI

Dráhový tým UCI

Poznámka:

V UCI ProTeam působí tito závodníci s českou státní příslušností:

Jan Hruška, René Andrle                                               LIBERTY SEGUROS TEAM                           

Tomáš Konečný                                                                T-MOBILE                                                     

Pavel Padrnos                                                                  DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM

Kontinentální profesionální tým UCI je v ČR:            ED' SYSTEM-ZVVZ (ZVZ)

Kontinentální týmy UCI registrované u ČSC jsou:     AC SPARTA PRAHA (ASP)        
                                                                                              ASC DUKLA PRAHA (ADP)    
                                                                                              ELMARCO KK CUBE DUKLA LIBEREC (ECD)
                                                                                              PSK WHIRLPOOL (PSK)         
 

● V národních závodech ČSC na silnici smí startovat pouze kontinentální týmy UCI registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní výběry a mix týmy. Mix týmy nesmí zahrnovat žádné závodníky UCI Pro Team.

Poznámka:

Pro rok 2005 existuje interpretace tohoto článku, která teoreticky umožňuje start závodníků kontinentálních profesionálních týmů a kontinentálních týmů UCI neregistrovaných u ČSC v národních závodech v rámci mix týmu nebo jako národní výběr (zde pouze závodníci příslušné národnosti). Nicméně UCI tuto interpretaci v roce 2006 pravidly vyloučí.  

● Pokud v závodě startuje vlastní tým závodníka, tento závodník nesmí v dotyčném závodě startovat mimo toto své vlastní družstvo a to ani jako člen národního výběru nebo mix týmu.

Poznámka:

Na rozdíl od minulého roku je nepřípustné, aby v jednom závodě startoval tým XX a navíc ještě někteří jeho další kmenoví závodníci byli začleněni do jiného týmu (např. mix týmu nebo národního výběru).   

● Mix tým je družstvo složené výhradně ze závodníků, kteří nejsou kmenovými příslušníky týmů, které v dotyčném závodě také startují.

Všichni závodníci mix týmu musí v závodě nosit trikoty stejného designu a barvy  na kterých mohou být uvedeny obvyklé reklamy sponzorů každého závodníka.

Závodníci mix týmu ale nesmí v daném závodě v žádném případě nosit národní trikoty.

Poznámka:

Typ trikotů družstva musí odpovídat jeho názvu, který je uveden ve startovní listině.V případě, že se jedná o mezinárodní závod, musí zahraniční týmy (týká se pouze mix, regionálních nebo národních týmů) předložit rozhodčím písemný souhlas příslušné národní federace ke startu tohoto družstva.

● V regionálním výběru nesmí startovat závodníci, kteří jsou členy družstev registrovaných UCI. 

Rozhodčí

● Rozhodčí, který je delegován ke kterémukoliv závodu, se musí před zahájením prokázat vlastní platnou licencí kategorie rozhodčí a členským průkazem ČSC.

Rozhodčí ČSC, který nezískal titul mezinárodní rozhodčí UCI může rozhodovat výhradně závody pořádané v působnosti ČSC. Pro rozhodování závodů v zahraničí pořádaných jinou národní cyklistickou federací než ČSC, musí mít k tomu předem písemný souhlas UCI.

Poznámka:

Na rozdíl od minulého roku nestačí  pro rozhodování  národních rozhodčích v zahraničí souhlas ČSC, ale  je nutný souhlas UCI. 

Přílby

● Při závodech na silnici je nošení pevné ochranné přílby povinné.

Pokud nestanoví zákonné předpisy příslušného státu jinak, mohou závodníci, kteří startují v závodech UCI ProTour, na vlastní riziko nenosit přílbu při individuálních horských časovkách, které se jedou celé ve stoupání. Posouzení skutečnosti, zda se jedná o časovku, „která se jede celá ve stoupání“, je ve výhradní kompetenci sboru rozhodčích.

● Pro tréninky na silnici, jakož i pro závody považované jako časovky, které se jedou celé ve stoupání, je nošení pevné ochranné přílby doporučeno.

Poznámka:

V našich podmínkách je nyní pravidlo o přílbách velmi jednoduché - všichni závodníci bez rozdílu kategorií musí ve všech cyklistických závodech bez rozdílu disciplín nosit pevnou ochranou přílbu.Rozhodčí stále soustavně kontrolují certifikaci přileb(nejčastěji podle evropské normy 1078).   

Úbory závodníků

● Při závodech na silnici nebo v cyklokrosu může být hlavní součástí sportovního úboru nebo převlečení to, co je považováno za nezbytné s ohledem na povětrnostní podmínky. V tomto případě musí být druh a součásti sportovního úboru jasně a jednoznačně odůvodněny nezbytností chránit závodníka v nepříznivých klimatických podmínkách. Posouzení je v pravomoci rozhodčích.

Výklad:

Smyslem tohoto ustanovení je vyloučit případy, kdy například  závodník v letním slunečném počasí jede 90% závodu doslova zabalený v různých doplňcích, které ještě často navíc zcela překrývají startovní čísla. 

Reklamy

Ustanovení o reklamách na úborech závodníků a jejich doprovodu je platné od okamžiku zahájení soutěží, vstupem do oficiálního prostoru soutěží a startu nebo od okamžiku podepsání kontrolních listin závodníků před startem až do doby, kdy opustí cílový prostor, prostor pro vyhlášení vítězů nebo místnost pro tiskovou konferenci.

Poznámka:

Toto ustanovení, které je v mezinárodních předpisech rozptýleno do více článků a v našich pravidlech zcela chybělo, specifikuje podmínky kdy a kde je nutné respektovat ustanovení o reklamách. Toto ustanovení se samozřejmě také vztahuje na nošení předepsaného úboru, a to především oficiálních trikotů mistrů a leaderů.   

● Závodník, který nastoupí na start mezinárodního závodu v úboru na kterém jsou reklamy v rozporu s pravidly zaplatí nejen pokutu, ale navíc mu nebude povolen start.

Poznámka:

V našich pravidlech ponecháváme ještě pro rok 2005 za tyto přestupky pouze zvýšené sazby pokut (viz tabulka trestů), nicméně od roku 2006 bude také uplatněn zákaz startu. Rozhodčí musí v národních závodech na tuto skutečnost závodníky (především aktuální mistry ČR) důrazně upozorňovat, protože v mezinárodních závodech bude již letos uplatněn zákaz startu a vysoké pokuty až do 10 000 CHF (téměř 200 tis.Kč), v případě mistra světa až 100 000 CHF (téměř 2 mil. Kč).  

Silnice

Občerstvení

● Pevně stanovené občerstvovací úseky se zřizují povinně při závodech delších 150 km, zpravidla ve 2/3 délky závodu, na přehledných místech, výhradně vždy na straně ve směru jízdy, která je stanovena dopravními předpisy daného státu.

● Občerstvení z pevných občerstvovacích úseků provádí pouze osoby určené příslušným družstvem. Předání občerstvení se smí provádět výhradně z té strany ve směru jízdy, která je stanovena dopravními předpisy daného státu (ČR vpravo).

Poznámka:

Jediným důvodem této změny je bezpečnost při předávání občerstvení. Vyloučí se tak v občerstvovacích zónách tvoření trychtýřů osobami, které předávají občerstvení a vytváří tím riziko pro sebe, závodníky a doprovodné vozy.

● Pořadí závodníků v cíli může být rovněž stanoveno jakýmkoliv vhodným technickým prostředkem, který je schválen rozhodčími závodu (např. cílová kamera, videokamera, digitální fotoaparát). Tuto techniku musí osobně prověřit praktickou zkouškou před zahájením soutěže cílový rozhodčí.

Poznámka:

Nově se stanovuje (platilo již v minulé sezóně cyklokrosu), že jediným technickým prostředkem pro stanovení pořadí nemusí být cílová kamera. Stále ale platí, že použití jiných technických zařízení pro stanovení cílového pořadí je možné pouze tehdy, pokud byly umístěny za stejných podmínek stanovených pro cílovou kameru ( např. videokamera) a nebo jsou jimi vybaveni všichni startující (diskutabilní jsou proto stále čipové jednotky, které v cíli většinou všichni závodníci již nemají). 

Prolog etapového závodu

Délka prologu etapového závodu je maximálně 8 km. Pokud se jedná o etapový závod žen elite nebo juniorů, prolog nesmí být delší než 4 km. 

Ochranné pásmo před cílem etapy

● Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, bude mu přidělen čas závodníků (závodníka) se kterými (kterým) jel společně v okamžiku nehody. Bude klasifikován v pořadí v jakém projel cílem.

● Není- li závodník schopen v důsledku pádu v pásmu 3 km před cílem etapy s hromadným startem, který byl konstatován rozhodčími, protnout cílovou metu, bude klasifikován na posledním místě v etapě a bude mu přidělen čas závodníků (závodníka) se kterými (kterým) jel společně v okamžiku pádu.

● Pravidlo o ochranném pásmu neplatí pro etapy s cílem na vrcholu stoupání, kromě případů, když k nehodě dojde před začátkem stoupání. Pravidlo rovněž neplatí pro etapy s intervalovým startem pro jednotlivce.

Poznámka:

Prodloužení ochranné zóny z 1 na 3 km bude v realitě vyžadovat maximální pozornost rozhodčích a současně jejich flexibilitu v rozhodování při různých variantách profilu posledních 3. kilometrů etap.  

 

● Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími po projetí červeného praporku označujícího poslední kilometr před cílem etapy, která se jede jako časovka družstev, bude mu přiznán čas těch členů (člena) jeho družstva se kterými (kterým) jel společně v okamžiku nehody.

● Není-li závodník schopen v důsledku pádu konstatovaného rozhodčími po projetí červeného praporku označujícího poslední kilometr před cílem etapy, která se jede jako časovka družstev, protnout cílovou metu, bude mu přiznán čas těch členů (člena) jeho družstva se kterými (kterým) jel společně v okamžiku pádu.

Poznámka:

Ochranná zóna 1 km před cílem se nově zavádí pro etapy, které se jedou jako časovka družstev.   

Časovky družstev

● Čas družstva, které nenastoupilo včas ke startu se vždy počítá počínaje časem předepsaným pro jeho start.

● Pokud se některý člen družstva nedostaví ke startu včas, může družstvo buď na něho počkat, přičemž ztracený čas celého družstva běží, nebo odstartovat ve stanoveném čase bez zpožděného závodníka. Zpožděný závodník potom odstartuje sám a záleží pouze na něm, jak se svou ztrátou vůči družstvu vyrovná.

Poznámka:

Nové pravidlo se také promítá do tabulky trestů, kde se v článku 8.1 ruší penalizace 10 sekund pro nekompletní družstvo na startu.

  

● Pokud je do etapového závodu zařazena časovka družstev, musí se jet v první třetině závodu.

● Výsledky etap, které se jedou jako časovky družstev musí být započteny do celkové klasifikace jednotlivců a družstev. V rozpise závodu musí být specifikováno jakým způsobem budou započteny časy z časovky družstev do celkové klasifikace jednotlivců, včetně časů závodníků, kteří z družstva odpadli.   

Priority nošení trikotů

V případě, že se na téhož závodníka vztahuje v jednom závodě více ustanovení o nošení různých trikotů, stanovuje se priorita takto:

                            1. trikot leadera etapového závodu

                            2. trikot leadera světového poháru UCI, série nebo klasifikace UCI

                            3. trikot mistra světa

                            4. trikot národního mistra

                            5. trikot kontinentálního mistra

                            6. národní trikot

                            7. regionální trikot

                            8. klubový trikot

● Pořadatel může stanovit, že trikot leadera, který nenese skutečný leader, ponese další závodník v pořadí příslušné soutěže. Nicméně, jedná-li se v tomto případě o závodníka, který je nositelem trikotu mistra světa, národního mistra nebo leadera poháru UCI, okruhu UCI, série nebo klasifikace UCI, má tento trikot prioritu nošení.

Výklad:

Pokud by například pořadatel rozpisem stanovil povinnost nošení trikotu leadera bodovací soutěže dalším závodníkem v pořadí a nastal případ, že leader této soutěže je současně nositelem jiného trikotu leadera, který má prioritu, převezme trikot druhý závodník v pořadí bodovací soutěže. Pokud ale tento druhý závodník je například mistr ČR, pak musí nosit trikot mistra ČR a trikot leadera bodovací soutěže oblékne 3. závodník v pořadí této soutěže.   

Regulátoři a rozhodčí na motocyklu

Od roku 2006 bude pro mezinárodní závody na silnici stanoveno pravidly, že funkci regulátora nebo rozhodčího na motocyklu nesmí současně vykonávat osoba, která motocykl řídí. Pro tyto oficiální činovníky musí pořadatel zajistit motocykly se zkušenými piloty.    

DRÁHA

Změny pravidel dráhových disciplín byly již uvedeny ve Zpravodaji rozhodčích 10/2004. 

CYKLOKROS

Změny pravidel cyklokrosu byly již uvedeny ve Zpravodaji rozhodčích 8/2004. 

3.      Seminář UCI - ProTour

Seminář komisařů UCI byl organizován před zahájením 1. ročníku série závodů UCI ProTour. Zúčastnilo se ho 48 komisařů jmenovaných k řízení závodů UCI ProTour 2005 z 9 zemí (FRA-14, ITA-10, BEL-8, ESP-7, NED-3, GER-3, LUX-1, POL-1, CZE-1). 

Prezentace a cíle UCI ProTour

Byla provedena rekapitulace principů reformy silniční cyklistiky která se připravovala 5 let a která se stává i přes řadu problémů letos realitou.

Hlavní argumenty pro realizaci reformy silniční cyklistiky a vytvoření série ProTour byly uvedeny tyto:

nedostatečné garance pro sponzory profesionálních týmů z dlouhodobého hlediska

● nejistota účasti profesionálních týmů v klíčových závodech, zejména Grand Tour

● nejasná struktura mezinárodního kalendáře UCI

● nestabilní pokrytí nejvýznamnějších závodů televizními stanicemi

● nedostatečná profesionalizace organizační struktury cyklistiky ve srovnání s jinými sporty.

Hlavním cílem ProTour je proto  úplná profesionalizace z hlediska mezinárodního kalendáře, týmů, závodníků a servisu a z toho vyplývající dlouhodobá garance pro sponzory tak, jako je tomu v řadě jiných sportů.  

Kalendář UCI ProTour

Kalendář ProTour 2005 zahrnuje 27 závodů, které představují celkem 157 závodních dnů. Vzhledem k některým nevyjasněným otázkám s pořadateli Grand Tour jsou jejich závody v roce 2005 zahrnuty do této série i přesto, že zatím tito pořadatelé neobdrželi příslušnou licenci UCI ProTour. Všechny závody Grand Tour tak budou započítány do systému klasifikace seriálu UCI ProTour.

UCI ProTeam 

Přestože se nepodařilo všem týmům splnit podmínky pro vydání licence UCI ProTeam na dobu 4 let, přiznala nezávislá licenční komise tento statut plnému počtu dvaceti týmům, z nichž některé ale mají licenci pouze pro rok 2005.

 Klasifikace UCI ProTour

V klasifikaci UCI ProTour budou figurovat pouze závodníci a týmy UCI ProTeam. Pokud budou v některém závodě UCI ProTour startovat Kontinentální profesionální týmy UCI, jimi případně získané body se jim nepočítají ani do ProTour, ani do kontinentálního okruhu. 

Místa obsazená závodníky Kontinentálních profesionálních týmů UCI se tudíž z hlediska bodování UCI ProTour nikomu nepřiznávají.

Průběžná klasifikace UCI ProTour se bude provádět ihned po skončení každého závodu, respektive po skončení každé etapy. Může se proto stát, že při souběžném průběhu dvou závodů (například Vuelta a Tour de Pologne) bude vedoucí závodník ProTour držitelem trikotu vedoucího závodníka jen několik hodin, v krajním případě jen několik minut. 

Informační systém UCI ProTour

Pro rychlé a přesné zpracování výsledků a předávání informací sdělovacím prostředkům a na internet byl vytvořen oficiální jednotný informační systém UCI ProTour. Souběžně se seminářem komisařů proběhl také v Aigle instruktážní seminář pořadatelů těchto závodů se specialisty na informatiku se zaměření na realizaci tohoto systému v praxi. Každý závodník bude vybaven čipem GPS, který jednak umožní rozhodčím soustavnou kontrolu pohybu všech závodníků a také umožní příjemcům televizního signálu vyhledat přesnou pozici libovolného závodníka včetně jeho časových odstupů vůči jiným závodníkům v jakékoliv fázi závodu.

Pro harmonizaci práce informačního servisu a komisařů byli také jmenováni 4 mezinárodní rozhodčí UCI, kteří budou působit v rámci sboru rozhodčích pod vedením hlavního rozhodčího  příslušného závodu ve všech 27 závodech UCI ProTour. Jejich hlavním úkolem bude koordinace činností mezi pořadatelem, sborem rozhodčích, informačním servisem a médii. Budou rovněž zodpovídat za okamžité oficiální vyhlášení celkových výsledků UCI ProTour a předání trikotu leadera.      

Sbor rozhodčích UCI ProTour

V první fázi bylo také přistoupeno k částečné profesionalizaci rozhodčích. Ke každému závodu UCI ProTour deleguje Rada profesionální cyklistiky UCI 3 komisaře, v případě Grand Tour 4 komisaře. Další 4 komisaři mají permanentní statut pro celý seriál UCI ProTour 2005, jak je uvedeno výše. 

4.      Seminář UCI - kontinentální okruhy

Seminář zástupců mezinárodních komisařů UCI byl organizován před zahájením sezóny nové série mezinárodních silničních závodů UCI kontinentální okruhy. Zúčastnilo se ho 28 komisařů, z toho 23 zástupců mezinárodních rozhodčích UCI z jednotlivých evropských zemí a dále také po jednom zástupci z ostatních kontinentů a Japonska. 

Prezentace Kontinentálních okruhů UCI

Byly zopakovány principy známé reformy UCI silniční cyklistiky se zaměřením na závody 5. kontinentálních okruhů.

Z této části je pouze důležité zdůraznit dva faktory: 

1. Zásadní význam bodového hodnocení závodníků a především národních federací v celkové klasifikaci jednotlivých kontinentálních okruhů pro kvalifikaci národů k účasti na mistrovství světa. Jedním z kritérií pro účast na mistrovství světa na silnici 2005 bude mimo jiné pořadí národů k 15.8.2005, které tvoří součet všech bodů 10. nejlépe bodovaných závodníků dané státní příslušnosti, získaných těmito závodníky v závodech všech 5. kontinentálních okruhů.  

2. Zařazení mezinárodních závodů kontinentálních okruhů do příslušných tříd je platné pouze pro rok 2005. Pro další ročník bude provedena revize zařazení závodů především na základě detailních zpráv hlavních rozhodčích delegovaných k těmto závodům v letošním roce. 

Nový kvalifikační systém pro MS 

● 10 prvních zemí v klasifikaci národů UCI ProTour (každý stát 9 závodníků)

● 2 první země v klasifikaci národů UCI Afrika Tour (6 závodníků pro první stát, 3 závodníci pro druhý stát v pořadí)

● 5 prvních zemí v klasifikaci národů UCI Amerika Tour (6 závodníků pro první dva státy, 3 závodníci pro 3 další státy v pořadí)

● 3 první země v klasifikaci národů UCI Asie Tour (6 závodníků pro první stát, 3 závodníci pro 2 další státy v pořadí)

● 16 prvních zemí v klasifikaci národů UCI Evropa Tour (6 závodníků pro prvních šest států, 3 závodníci pro 10 dalších států v pořadí)

● první země v klasifikaci národů UCI Oceánie Tour (3 závodníci pro první stát v pořadí)  

Klasifikace národů bude rozhodující k datu 15.8.2005 

Výjimky bude udělovat UCI pro federace, které nesplní výše uvedená kritéria, ale pouze v případě, bude-li některý jejich závodník figurovat v popředí celkové klasifikace jednotlivců kontinentálního okruhu nebo zvítězí ve významném mezinárodním závodě. 

Změny pravidel UCI 

Převážná část semináře byla věnována změnám pravidel. Všechny podstatné změny jsou již zabudovány do pravidel ČSC a jsou také obsahem tohoto Zpravodaje rozhodčích.

Detaily pravidel UCI ProTour budou k dispozici na webových stránkách UCI www.uciprotour.com 

5.      Vyhodnocení nejlepších rozhodčích

ČSC schválil návrhy na vyhodnocení nejlepších rozhodčích pro disciplíny silnice, dráha, cyklokros
za rok 2004.

Silnice

Jaromír DOLEŽAL CZE19530611
Zdůvodnění: Bezchybný výkon funkce rozhodčího po celou dobu závodu Course de la Paix 2004.  

Dráha

Richard KRATOCHVÍL CZE19540504
Zdůvodnění: Celoroční příkladná práce ve funkci rozhodčího při závodech na dráze v roce 2004.

Cyklokros

Jiří DOHNAL CZE19520927
Zdůvodnění: Ukázkový přístup ve funkci rozhodčího v depu při závodu světového poháru UCI 2004/2005 v Táboře. 
Předání ocenění nejlepším rozhodčích bude provedeno při vhodné příležitosti v průběhu roku.

Blahopřejeme !

 

Zpravodaj č. 2/2004 pro oddíly cyklistiky kraje Pardubice

KALENDÁŘ
Zdravím všechny, v příloze posílám návrh krajského kalendáře a prosím všechny o jeho doplnění.
Zadaná již data jsou závazná podle celostátního kalendáře, ostatní termíny celostátního významu mají
oddíly v tištěném kalendáři. Vaše návrhy potřebuji pokud možno obratem, nejpozději do 15.2.tak, abych
mohl případné kolize ještě do 20.2. dořešit krátkou cestou.
Současně připravíme zřejmě s KH svazem východočeskou soutěž na silnici, přihlaste si své závody,
které chcete zařadit do této soutěže.

ROZHODČÍ - ŠKOLENÍ a SEMINÁŘ
Krom tohoto bych ještě chtěl požádat všechny zájemce o vyškolení rozhodčím o přihlášky. Přes loňské
úspěšné školení je nás stále málo, v březnu až dubnu bych chtěl udělat zase školení rozhodčích a ti
dosud vyškolení by se zúčastnili jako seminář k obnovení znalostí, což nikdy neškodí. Rozhodčí II.
a III. tř., kteří mi ještě neposlali výkaz za loňský rok a průkaz k potvrzení, by tak již měli učinit a také si
zažádat o licenci 2004. Pro registraci rozhodčích ke krajským svazům je rozhodující trvalé bydliště,
nikoli dočasné působiště (stanovisko komise rozhodčích ČSC).

LICENCE a REGISTRACE
Předpokládám, že většina oddílů si již zažádala o licence a poslala registraci oddílu na svaz do Prahy.
Pokud to ještě někdo neučinil, má nejvyšší čas. Při registraci prosím věnujte pozornost tomu, kam
zaregistrujete svůj oddíl. Doufám, že se nenajde oddíl, který by se (nedej bože) zaregistroval v Králové-
hradeckém kraji nebo se dokonce nezaregistruje vůbec a potom chtěl od Pardubického kraje příspěvek
na činnost, jako se to stalo loni.

Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Jiří Klicpera CSc.
Za Školkou 647, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel-fax-zázn- +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164
 Zpravodaj č. 3/2004 pro oddíly cyklistiky kraje Pardubice

PŘÍLBY - AKTUÁLNÍ SITUACE

Ve Zpravodaji rozhodčích č. 3 publikovaném začátkem února byly podányzákladní informace o nových
předpisech týkajících se nošení ochranných příleb.Vzhledem k řadě dotazů uvádíme souhrnně celou
problematiku podle disciplín.
Závody na silnici s hromadným startem a závody na dráze kromě časovýchzávodůAplikace nového
předpisu není prakticky problém. Již dříve povinné nošení pevné ochranné přílby je doplněno od 1.1. 2004
o certifikaci.Přestože většina nových modelů světových výrobců pevných ochranných příleb používaných
pro závody na silnici s hromadným startem splňuje bezpečnostnínormy, je v zájmu všech závodníků,
trenérů, vedoucích týmů a rodičů mladých závodníků přesvědčit se, že přílba má certifikaci řádně
vyznačenu. Většinou je značka na vnitřní straně přílby s uvedením čísla normy ISO,které jsou platné pro
výrobce v EU a ve Švýcarsku. ISO normy jsou srovnatelné s obdobnými normami bezpečnosti platnými
pro výrobce v Americe a Austrálii.
Rozhodčí musí před startem kontrolovat a vyžadovat vyznačení certifikace napřílbách a také kontrolovat
řádné upevnění přílby páskem. V záležitosti vyznačení certifikace je doporučeno u těchto typů závodů
pouze upozorňovat na nedostatky, ale netrestat. Tato tolerance bude skončena dnemvydání oficiálního
seznamu certifikovaných modelů příleb UCI (předpoklad v květnu 2004).

Závody v časovkách na silnici a při časových závodech na dráze

Používání tradičních profilovaných příleb bez certifikátu je od 1.1.2004striktně zakázáno.
Několik výrobců příleb již předložilo na testy nové speciální modely pročasovky, které by měly splňovat
bezpečnostní normy, ale ke dni 30.3.2004 jeschválen pro tyto typy závodů celosvětově pouze jediný
model LOUIS GARNEAU - Kanada. Kromě tohoto modelu platí proto povinnost používat i při časovkách
na silnici a při časových závodech na dráze pouze klasické pevné přílby jako na silnici s hromadným
startem. Používání různých krytů na přílbách byť i přílbách certifikovaných (např.plastické profilované
doplňky uchycené na povrchu přílby) je zakázáno.Jako jediná výjimka bylo materiálovou komisí UCI
povoleno celoplošné přikrytí klasické pevné přílby textilním potahem, plastickou fólií,membránou,
případně lepící páskou a to výhradně za účelem zakrytí větracích otvorů přílby.

Prováděné laboratorní zkoušky bezpečnosti přílby

Ověření kvality a odolnosti vůči nárazu: přílba dopadá na tvrdou podložku apodstoupí náraz při rychlost
 asi 20 km/hod, přičemž nesmí dojít k jakékoliv její deformaci.Přílba se nesmí na hlavě při pádu nebo
nárazu posunout.Přílba nesmí zakrývat uši. Podbradní pásek se nesmí deformovat - vytahovat (tolerance
pouze několik mm.) Musí být splněny stanovené úhly vidění pro závodníka s přílbou

Odpovědnost závodníků
Každý závodník je zodpovědný:
- dbát na to, aby jeho přílba byla certifikovaným modelem podle úředních norem bezpečnosti a měla tuto
  certifikaci řádně vyznačenou
- nosit přílbu v souladu s normou bezpečnosti tak, aby zajistila veškerouochranu, kterou může poskytnout.
  Přílba musí být na hlavě řádně nasazena a zajištěna pomocí řádně utaženého pásku
- vyvarovat se jakékoliv manipulace s přílbou, která by mohla snížit její ochranné vlastnosti a nepoužívat
  přílbu, která byla jakkoliv upravována nebo poškozena při nehodě, což mohlo snížit její ochranné vlastnosti.

Tresty
Tresty za nošení přílby bez certifikátu (pro závody na silnici s hromadným startem a závody na dráze kromě
časových závodů bude uplatňováno až po vydání oficiálního seznamu certifikovaných modelů příleb UCI)
nebo nesprávné nošení přílby (např. bez upevněného pásku bude uplatněno okamžitě) jsoustejné jako při
nenošení přílby (viz tabulka trestů v Pravidlech ČSC)

5.6 Nenošení předepsané přílby
5.6.1 na startu zákaz startu
5.6.2 během závodu 500 Kč a vyloučení ze závodu

                                                                       30.03.2004 Miroslav Janout-ČSC

NOVÝ CYKLISTICKÝ ODDÍL
Vítáme v naší rodině další cyklistický oddíl - KC ŽAKO Ohrazenice, vedoucím trenérem je Vlastimil Žák,
oddíl je zaměřen a výchovu v kategorii žáků a pracuje jako oddíl pro sportovně talentovanou mládež
při ZŠ Pardubice -Ohrazenice.
Do adresářů si můžete zapsat Vlastimil Žák, ZŠ Ohrazenice, Trnovská 159, 533 53 Pardubice,
mobil 732 260 109, fax 466 415 676 a E-mail zak.kczako@seznam.cz

Ing. Jiří Klicpera CSc.
Za Školkou 647, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel-fax-zázn- +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164


Zpravodaj č. 4/2004 pro oddíly cyklistiky kraje Pardubice


Informace pro oddíly cyklistiky sdružené v ČSTV a Svazu cyklistiky

                                                                           Hudba při sportu

ČSTV uzavřel na roky 2004 až 2006 smlouvu s Ochranným svazem autorským o provozování hudebních děl.
Tato smlouva se vztahuje na členy ČSTV včetně občanských sdružení, která jsou členy ČSTV, tedy i
samostatných oddílů sdružených ve Svazu cyklistiky kraje Pardubice.
Na základě této smlouvy jsou uhrazeny poplatky za provozování a užívání hudebních děl při provo-
zování sportovních činností a ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodni-
katelsky.
Smlouva se ovšem NEVZTAHUJE na užití hudebních děl při jiné činnosti, tedy např. při koncertech,
tanečních zábavách apod. provozovaných podnikatelsky (na živnostenský list) a hlavně se nevztahuje na
subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská sdružení, i když působí ve sportu a jsou i členy TJ/SK
(např. fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, tedy třeba cvičitel aerobiku, masérský salón,
obchodní činnost TJ apod.).
Znamená to, že hudební doprovod při cyklistických akcích – např. mezi komentářem hlasatele – není zpo-
platněn, zatímco při činnosti profesionálního maséra nebo při pronájmu tělocvičny pro cizí aerobik je nájemce
povinen platit OSA poplatek za to, že si pouští hudbu, která je pod ochranou českého svazu autorů hudebních děl.

Softwarové licence

Kromě toho je v ČSTV možno zakoupit licenci na produkty Microsoft – Office 2003 Win 32 Cz MVL
+ CD  za 1.500 Kč
(běžná cena 16.450 Kč. Nákup tohoto software mohou použít všechny subjekty
sdružené v ČSTV, které nevykázaly v účetní uzávěrce za rok 2003 zisk vyšší než 200.000 Kč nebo
ztrátu větší než 4000.000 Kč, případně mají nezdaněný majetek menší než 35 mil. Kč. Podmínkou
tedy je, že subjekty, které mají o tuto licenci zájem, mají mít odevzdanou účetní závěrku za rok 2003
na regionálním sdružení ČSTV. Licenci je možno zakoupit prostřednictvím firmy Autocont, která je
vybavena potřebnými zplnomocněními Microsoftu. Pro Pardubicko je to prodejna Autocontu v Pardubicích
na Palachově tř. 660, p. Špaček, tel. 466 335 445  a mailovat je možno na  prodej@autocont.cz
seznam prodejen je dostupný na http://www.autocont.cz/prod_serv.aspx  a dotazy v rámci oblasti
Pardubice zodpoví Tomáš Hlobil na tspce@iol.cz  

 J.KlicperaZpravodaj č. 5/2004 pro oddíly cyklistiky kraje Pardubice

Povolení startu mladších žáků a starších žákyň v cyklokrosových závodech 2004/2005
(Určeno pro rozhodčí a pořadatele cyklokrosových závodů ČSC 2004/2005)


Na základě žádosti komise mládeže ČSC je mimořádně povolen ve všechveřejných závodech a pohárových
závodech Budvar Cup starších žáků splatností od 1.09.2004 do konce cyklokrosové sezóny 2004/2005 start
závodníků kategorie mladších žáků a starších žákyň (ročníky narození 1993-1995, respektive 1991-92).
Vzhledem k ustanovení Sportovně technických směrnic, kapitola II, článek7.1, 7.5 a Rozpisu pohárové
soutěže Budvar Cup článek 8, 9, 10 budou startovat mladší žáci a starší žákyně v uvedených závodech
za těchto podmínek:
1) Tito závodníci (závodnice) nebudou považováni za samostatnou kategorii
2) Před startem se budou řádně prezentovat na základě platné licence ČSC a bude jim vydáno startovní
   číslo ze stejné série jako starším žákům
3) Pojedou závod společně se staršími žáky na 2 okruhy
4) Vztahují se na ně pravidla a povolené výjimky platné pro cyklokros starších žáků
5) Budou uvedeni ve výsledkové listině starších žáků tak jak budou klasifikováni v cíli závodu s dosaženým
   reálným časem, případně ztrátou okruhu
6) Identifikace bude pro zainteresované ve výsledkové listině starších žáků pouze podle čísla, jména a UCI
   kódu závodníka (závodnice), samostatné výsledky pro tyto kategorie nebudou zpracovávány
7) V případě, že některý závodník (závodnice) uvedených kategorií bude v pohárové soutěži klasifikován na
    bodovaném místě starších žáků, budou mupříslušné body uděleny a objeví se v celkovém hodnocení
    soutěže starších žáků.

Výpis z Pravidel ČSC platných od 1.09.2004

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE
7.1 Přestoupit do vyšší věkové kategorie musí závodník dnem 1.1.kalendářního roku ve kterém věkové
     kategorie dosáhne a to bez ohledu na den a měsíc narození.V cyklokrosu ve všech závodech a na dráze,
     v závodech národního charakteru startují všichni závodníci automaticky již od prvního závodu sezóny
     příslušné disciplíny v kategorii do které věkově přísluší od 1.1.následujícího roku.
7.5 Ženy a juniorky(kadetky a starší žákyně) startují na silnici, dráze a vcyklokrosu zpravidla ve společné
     kategorii.Ženám a juniorkám na silnici, dráze a v cyklokrosu je povoleno startovat vkategorii kadetů,
     kadetkám v kategorii starších žáků a žákyním v kategoriimladších žáků. Při společném startu tří kategorií
     závodníků současně v jednom závodě musí být zajištěna  jednoznačná identifikace každého závodníka.

PRAVIDLA CYKLOKROSU
C0502. Používání rovných řídítek je v cyklokrosu zakázáno. Výjimka jepovolena pouze pro kategorii starších
           žáků.
C0503. Pro cyklokrosová kola nesmí šířka plášťů překročit 35 mm a tyto nesmí být osazeny hroty ani hřeby.
           Výjimka omezení šířky plášťů je povolena pouze pro kategorii starších žáků.
C0702. Závody starších žáků se jedou na dva okruhy, délka trvání závodu zpravidla 15 minut
C0703. Pokud startují některé kategorie podle sportovně technických směrnic ČSC společně, délka trvání
           závodu se řídí podle nejsilnější kategorie.
C0707. Závodník, který nerespektuje pravidlo o ztrátě okruhu nebude klasifikován a bude penalizován podle
            tabulky trestů.

Všeobecný výklad článků C0702, C0703, C707
Při společném startu více kategorií závodníků, rozhodčí vždy řídí závod podle nejsilnější kategorie a to jak
z hlediska délky závodu (počtu okruhů),tak i z hlediska ztráty okruhu a klasifikace, tudíž jako když jede
pouze jediná kategorie.

Příklad:
Společný start 3 kategorií Žen + Juniorek a Kadetů z důvodu malého počtu žen a juniorek na startu
- závod se jede podle nejsilnější kategorie (v tomto případě kadetů) na 30minut
- na všechny kategorie společně a bez rozdílu se vztahují pravidla cyklokrosu ČSC o ztrátě okruhu a klasi-
  fikaci podle čl. C705, C706, C707
- na základě celkových výsledků všech závodníků se vyčlení samostatné výsledky pouze těch jednotlivých
   kategorií pro které byly původně rozpisem vypsány samostatné závody.

31.08.2004 Miroslav Janout
za Komisi cyklokrosu ČSC

Silvestrovský Zpravodaj č.6 SCKP 2004
Zdravím všechny s nadcházejícím Silvestrem a Novým rokem, přeji vše nejlepší a jako malý dárek posílám tento týden již několikátou definitivní verzi kalendáře, bylo tam několik změn a doplňků, ale již to vypadá stabilizovaně. Záhy připravím krajský kalendář, prosím všechny oddíly, aby mi poslaly svoje představy o tom, co by kam chtěly zařadit z těch menších závodů. Současně vyzývám oddíly k přihláškám na uspořádání východočeského mistrovství v časovce a silničním závodě, technické záležitosti platíme. Dnes byly také odeslány z banky rozdělené finanční částky podpory mládeže těm oddílům, které splnily zadané podmínky: Uspořádaly závody pro mládež podle schváleného rozpisu a zaslaly mi výsledky, nebo měly své závodníky umístěné ve východočeské soutěži. Obě kriteria byla nezávisle na sobě semleta do bodovacího šrotovníku a tam, kde vyšla podpora ve výši alespoň 150 Kč, byly peníze rozeslány oddílům, které mi na výzvu zaslaly číslo účtu.
Jedná se o tyto oddíly: Žako Pardubice, Loko Pardubice silnice a BMX Loko Pce, KC Lanškroun, DUHA FORT Lanškroun, Cyklomax Pardubice a KC Luže.
Oddíl SK Žamberk bohužel číslo účtu nezaslal, u dalších oddílů vyšla bodová hodnota výkonů a účasti jejich mladých závodníků tak nízká, že náklady v bance by byly vyšší, než částka vypočtená z určené sumy k rozdělení. U jiných zase byly (možná) uspořádány závody, ale nedostal jsem zápis o závodě ani výsledkovou listinu. Není tudíž podle čeho odměňovat a částka určená k rozdělení zbyla na ty pořádnější. Možná se to příští rok zlepší.
 
Takže: Do nového roku 2005 rychlá kola a mladou krev na nich!
 
Ing. Jiří Klicpera CSc.
Za Školkou 647, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel-fax-zázn- +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164